מחשבון מס רכישה

מס רכישה הינו מס המוטל על כל רוכש זכות במקרקעין (כדוגמת דירת מגורים, משק חקלאי, מקרקעין לעולה חדש, בנין שאינו דירת מגורים).

באמצעות המחשבון ניתן לחשב את גובה המס שישולם בהתאם למדרגות המס המתעדכנות מדי שלושה חודשים ( 16 בינואר, 16 באפריל, 16 ביולי וב - ‎16 באוקטובר כל שנה), על פי שיעור עליית מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים.

מחשבון מס רכישה לוקח בחשבון פרמטרים כגון מדרגות המס המתעדכנות מעת לעת על ידי משרד האוצר.
לנוחותכם ניתן לבדוק עדכניות מדרגות המס באמצעות קישור זה ובדיקתן אל מול משרדי מיסוי המקרקעין הרשמיים


  ₪


המידע שמופיע במחשבון, נכונותו, מידת עדכונו, וכל הקשור בו, הינו באחריותה הבלעדית של "חברת קו מנחה" ומוצג באופן שבו התקבל מ"חברת קו מנחה".

הבנק איננו אחראי בשום צורה ואופן לנכונות המידע ותוצאות השימוש בו לרבות עצם האפשרות לעשות בו שימוש.

קבוצת "קו מנחה" עשתה כל שבידיה על מנת לוודא את איכות המידע והמחשבונים המוצגים באתר. המידע והמחשבונים שבאתר אינם בבחינת המלצה לביצוע. החברה אינה אחראית על כל נזק שיגרם למשתמש באתר או לצד שלישי כלשהו. האחריות על השימוש במידע והמחשבונים המוצגים באתר היא על המשתמש בלבד.